Välkommen till Transporthandboken!

Utvalda

Med Transporthandboken vill vi försöka beskriva hur trafiksystemet ser ut och vilka regler som finns. Vi vill likt principerna för tillgänglighet och användbarhet ge några uppslag kring hur DHR som organisation kan påverka utvecklingen inom kommunikationsområdet. Utöver det finns en rad rättigheter för resenärer med funktionsnedsättning inom olika transportslag, kunskap om dessa kan underlätta resandet för enskillda. Våra möjligheter att delta i samhället på lika villkor är på många sätt beroende av vår möjlighet att använda trafiksystemet. Trots att färdtjänst är en del av kollektivtrafiken, så regleras den på ett annat sätt och är kopplad till individuella behov, den kommer vi således att belysa i ett eget avsnitt.

Annonser

Vad DHR vill kring resande och trafik

Utvalda

Att Sverige fullt ut förverkligar de rättigheter som finns i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Ha en lagstiftning inom EU som säkerställer rätten till fri rörlighet inom och mellan staterna.

Att befintlig Trafiklagstiftning följs och att alla överträdelser att följa lagstiftningen får kännbara påföljder.

Så här ser transportsystemet ut

Utvalda

EU
Fastställer gemensamma regler för internationella transporter som berör medlemsstaterna, fastställer de villkor under vilka utomlands hemmahörande transportföretag får utföra transporter i en medlemsstat och fastställer åtgärder för att förbättra transportsäkerheten.

Riksdagen
Stiftar lagarna och kan också ändra dem om man anser att behovet finns.

Regeringen
Föreslår lagar och fattar beslut om förordningar och ska dessutom utöva tillsyn.

Transportstyrelsen
Utformar regler för alla fyra trafikslagen och kontrollerar hur de efterlevs.

Trafikverket
Ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket ansvarar även för genomförande av kunskapsprov för yrkeskunnande för trafiktillstånd och yrkesförarkompetens. Trafikverket verkar även för en grundläggande tillgänglighet i den interregionala kollektiva persontrafiken genom bland annat upphandling av trafik.

Trafiknämnden genom Regional Kollektivtrafikmyndighet, RKTM
Har det övergripande ansvaret för planering och upphandling av trafiktjänster och följer upp verksamheten. Nämnden ansvarar för trafikplanering och framtagande av förslag till trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafiken.

Regionala trafikförsörjningsprogram
Utgör plattformen för arbetet med att utveckla kollektivtrafiken i regionen. Programmet ska vara strategiskt, långsiktigt, trafikslags-övergripande och utgå från ett resenärsperspektiv. Det ska omfatta all kollektivtrafik inom länet men också trafik som tillgodoser behov av arbetspendling och annat dagligt resande över länsgräns. Trafikförsörjningsprogrammet ska ta sin utgångspunkt i de transportpolitiska målen och även ta hänsyn till andra nationella, regionala och lokala mål samt planer och program av betydelse för en hållbar utveckling.
Det regionala programmet utgör utgångspunkt för den regionala kollektiv-trafikmyndighetens beslut om vilken trafik som ska omfattas av allmän trafikplikt och som säkerställs genom avtal.

Allmän trafikplikt
Avser den trafik som samhället tar ansvar för. Det vill säga den trafik som RKTM inte tror att det finns kommersiellt intresse för i samma utsträckning och/eller till samma kvalitet.

Allmän trafikplikt kan definiera både vilken sträcka trafiken ska gå, hur ofta, kvalitet på fordon och liknande.
Andra aktörer, Trafikbolag
Kör kollektivtrafik genom upphandling eller på kommersiella villkor. Kommersiella aktörer ska anmäla trafik som man avser att köra senast tre veckor före trafik ska startas eller upphöra.

Utöver ovan nämnda, kan även dessa myndigheter nämnas. De har en funktion på trafikområdet men inga direkta kopplingar till den enskilde resenären.

Trafikanalys
Granskar beslutsunderlag, utvärderar åtgärder och ansvarar för statistik.

Luftfartsverket, LFV
Bedriver flygledning för civilt och militärt flyg i Sverige samt ansvarar för säkerheten i och utvecklingen av svenskt luftrum.

Sjöfartsverket
Ansvarar för säkerhet och framkomlighet till sjöss samt för byggande, drift och underhåll av sjöfartens infrastruktur.

Regelverk som påverkar trafiken

Utvalda

Inom trafikområdet finns en hel del olika regelverk. Som enskild resenär kan dessa vara en snårig djungel att ta sig igenom. I detta avsnitt återges en kort redovisning över några av de viktigaste regelverken, som på ett eller annat sätt har en inverkan för resenären.

FN-konventionen
Beskriver åtgärder som FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ger rätt till. Speciellt Artikel 3 och Artikel 9 berör trafikområdet. I vissa fall kan även hänvisas till Artikel 18 om fri rörlighet och Artikel 19 om rätt att leva självständigt och att delta i samhället gällande trafik.

Tekniska standarder
På internationell och svensk nivå skapas standards för många delar inom trafiken. De som påverkar personer med funktionsnedsättning i störst utsträckning är de som beskriver och reglerar utformningen av fordon, stationer och liftar/hissar och plattformar.

Lagen om kollektivtrafik
I lagens § 4 finns bestämmelser När kollektivtrafik planeras och genomförs ska funktionshindrades särskilda behov beaktas. De färdmedel som används ska så långt det är möjligt vara lämpade för resenärer med funktionshinder.

EU förordningar om passagerares rättigheter vid flyg-, tåg-, buss- och båtresor
Säkerställer följande:
Rätt till transport
Rätt till information
Rätt till ledsagning
Rätt till ersättningsresa vid föresenad eller inställd avgång
Rätt till ersättning vid skador på hjälpmedel

Dessa regler är generellt sett lika för alla trafikslag. Det finns undantag, dock finns de flesta undantagen inom flygtrafiken där säkerhetsreglerna alltid har företräde framför andra regler.

Mer information om passagerares rättigheter finner du under flikarna för respektive trafikslag.

Så här kan DHR påverka: Överklaga beslut

Utvalda

Man kan vidare överklaga trafiknämndens (landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen) beslut till Länsstyrelsen. Tala om vilket beslut som överklagas. Ange vilket ärende eller vilken paragraf. Ange varför beslutet är oriktigt och vilken ändring som önskas. Bifoga alltid handlingar som stödjer din synpunkt. Överklagan går vidare till länsstyrelsen per automatik om inte nämnden självmant ändrar beslutet så som man önskat. Om man fortfarande är missnöjd med avgörandet kan man oftast överklaga beslutet till förvaltningsdomstol.

Exempel:
Beslut om trafikprogram, riktlinjer, taxor eller specifika trafikfrågor.

Så här kan DHR påverka: Politiska beslut m.m.

Utvalda

Vi kan driva på så att politiska beslut fattas i kommunerna och landstingen, driva tillsättning av tjänster som arbetar med frågorna, utbildning för tjänstemän, resurser i budget, planer, policybeslut, riktlinjer, och program.

Exempel 1:
Bjud in politiker och tjänstemän till medlemsmöten. Inte där alla ska dryfta sin personliga historia, utan som en möjlighet för dialog kring olika trafikprojekt, icke-fungerande riktlinjer och regelverk.

Exempel 2:
Om man deltar i något råd kopplat till trafiknämnden, föreslå gemensamma studiebesök med anknytning till trafikfrågor där resor ingår som en del av utbildningen. Detta är ofta en lärorik erfarenhet för alla parter.

Exempel 3:
Begär att det i policybeslut, riktlinjer och program tydligt framkommer vilka mål politikerna har för att uppnå en tillgänglig och användbar trafik. Begär också tydliga beskrivningar av strategier för att nå dessa mål, gärna kopplat till budget.

Så här kan DHR påverka: Trafikbolag

Utvalda

Utöva påtryckningar på trafikbolag via insändare och debatter och aktioner.

Exempel 1:
Tipsa lokal media om att göra reportage eller en enkät-undersökning. Resultatet kan vara underlag för en artikel i lokal media.

Exempel 2:
Spårvagnsockupation. Ta inspiration av Unga Rörelsehindrade och hitta på en aktion. Det behöver inte vara fullt så spektakulärt som en ockupation för att få uppmärksamhet.

Exempel 3:
Använd sociala medier. Hemsidan Västtragik är ett lysande exempel på en modern, långvarig och uppseendeväckande aktion, helt i digital form.

Så här kan DHR påverka: Som enskild resenär

Utvalda

Som enskild resenär anmäla brister och felaktigheter till trafikbolaget och till tillsynsmyndighet.

Exempel 1:
Orka klaga, men gör det på ett konstruktivt sätt. Gärna skriftligen med tydliga hänvisningar till varför det är en brist, det generar ofta skriftliga svar som kan användas i olika aktioner.

Exempel 2:
Trafikbolag är beroende av ett bra rykte. Använd sociala medier för att framföra ditt klagomål, då kan andra dela din synpunkt och som kollektiv kan man lyckas få trafikbolaget att ändra sitt förfarande.

Exempel 3:
Använd din konsumentmakt. Det finns regler gällande trafik ur ett konsumentperspektiv. Kontakta en konsumentorganisation för information och vägledning.

Passagerares rättigheter: En bakgrund

Utvalda

Från EU-kommissionens sida har man betonat att en öppen marknad inte är fullständigt genomförd förrän resenärerna kan dra maximal fördel av den.
Enligt kommissionen har väl fungerade konsumenträttigheter en avgörande betydelse för att säkerställa att avregleringen leder till faktiska valmöjligheter mellan transportslagen. En gemensam uppsättning principer som gäller för alla transportslag är viktigt för att resenärer ska kunna vara mer medvetna om sina rättigheter.

Inom EU pågår ett arbete med att genomföra en tvingande reglering av grundläggande konsumentskyddsrättigheter för resenärer. Flygresenärers rättigheter var det första området som fick en gemenskapsreglering 2006. För tågresenärer trädde gemensamma regler i kraft 2009 och när det gäller båt och buss finns förslag till rättigheter som träder ikraft 2012 respektive 2013. Syftet med en gemenskapsreglering är att göra kollektiva transporter mer attraktiva, öka förtroendet för de olika transportslagen samt att skapa lika villkor för transportörer från olika medlems-stater och för olika transportslag.

Det faktum att resenärers rättigheter har eller är på väg att regleras inom EU innebär att Sverige omfattas av i EU-förordningar reglerade rättigheter. Utrymmet för nationellt agerande är därför betydligt mindre än tidigare.

EU-rättens bestämmelser är i huvudsak utformade för längre resor och tillräcklig hänsyn har inte tagits till vissa trafikslags särart i den lokala och regionala trafiken. Vidare omfattas inte taxi, tunnelbana och spårvagn, som endast trafikerar den lokala och regionala marknaden, av EU-rätten. En nationell kompletterande lagstiftning har utretts men tyvärr fastnat på Näringsdepartementet en längre tid. Samtidigt har Transportstyrelsen under 2012 haft i uppdrag att göra en översyn på lagen (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik, dock har utredningstiden förlängts vilket gör att resultatet dröjer. DHR bevakar givetvis frågan.

Att försöka hålla koll på alla regler som gäller vid resande kan många gånger vara ett gissel. Under fliken för respektive trafikslag har vi enkelt beskrivit passagerar rättigheterna och redogjort för hur de kan användas av dig som enskild medlem.

Viktigt att komma ihåg!
De regler som vi har beskrivit är förkortade och förenklade beskrivningar. För fullständiga regler hänvisar vi till originaldokumenten vars titel ni återfinner i rubriken på varje avsnitt. De flesta branscher har tillsammans med funktionshindersrörelsen skapat egna regelverk för deras respektive verksamheter, uttolkade ur förordningsskrivelsen.

Trots att dessa regler för passagerares rättigheter finns, används undantagsreglerna flitigt och kompenseras i dagsläget inte tillräckligt starkt av nationell lagstiftning.

För att denna typ av regelverk ska förändras och utvecklas krävs dokumenterade situationer. Situationer som faller igenom stolarna eller som sytematiskt inträffar på grund av bristfälligt regelverk kan bara åtgärdas genom påvisad praxis. Av den anledningen är det alltid viktigt att anmäla ifall något inträffar. Sker tillräckligt många tillbud så förändras regeln. Med andra ord, även om du är osäker på ifall en anmälan ska göras kan du alltid kontakta Transportstyrelsen eller Konsumentverket för att få råd.